Student List for CSC 161-15, part 1ΒΆ

 1. Punzone, Logan

 2. Rawal, Sagunya

 3. Sesto Carballo, Maria F

 4. Shen, Zhuoqi

 5. Sun, Shuyang

 6. Turmanidze, Mariam

 7. Wangmo, Tenzin

 8. Warner, Victoria A

 9. Wen, Jiazheng

 10. Xu, Jingxing

 11. Yu, Audrey E

 12. Zhai, Yuqing

 13. Zhang, Xizhe

 14. Zhu, Zhengwu