Student List for Introduction To Programming Wkshp (CSC 161-11)ΒΆ

 1. Gu, Jiayi

 2. Pawlik, Meghan

 3. Su, Yuqi

 4. Sun, Shuyang

 5. Wang, Boyang

 6. Warner, Victoria A

 7. Wei, Yuke

 8. Xu, Ke

 9. Zhang, Wanqi

 10. Zhao, Yuning

 11. Zhu, Zhengwu