Student List for CSC 161-15, part 1ΒΆ

 1. Rawal, Sagunya

 2. Sesto Carballo, Maria F

 3. Shen, Zhuoqi

 4. Sun, Shuyang

 5. Turmanidze, Mariam

 6. Wangmo, Tenzin

 7. Warner, Victoria A

 8. Wen, Jiazheng

 9. Xu, Jingxing

 10. Yu, Audrey E

 11. Zhai, Yuqing

 12. Zhang, Xizhe

 13. Zhu, Zhengwu