Student List for CSC 161-15, part 3ΒΆ

 1. Agina, Sabrina

 2. Bosco, Christian J

 3. Bross, Zoe A

 4. Chen, Zhanbin

 5. Dang, Duong T

 6. Diallo, Djibril

 7. Duncan, Elizabeth F

 8. Gehris, Nathan W

 9. Goldstein, Sydney P

 10. Gu, Jiayi

 11. Hsu, Yung Chieh

 12. Jiao, Daniel

 13. Jin, Yunkai