Student List for Introduction To Programming Wkshp (CSC 161-3)ΒΆ

 1. Chen, Zhanbin

 2. Cui, Liam C

 3. De Las Casas, Bianca A

 4. Hui, John

 5. Kosson, Daniel

 6. Liu, Yutong

 7. Sujansky, Alan F

 8. Sun, Tong

 9. Toyota, Motoaki

 10. Xie, Tian

 11. Zhang, Tianze